I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. (Medlemskap og andelseier er det samme og brukes om hverandre)

1.1 Fysiske personer, uansett alder, kan bli medlem (andelseier) i MOBO. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i MOBO. Ved innmelding skal fødselsnummer oppgis.

1.2 Juridiske personer kan kjøpe flere andeler. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som andeler i tilknyttede borettslag. Organisasjonsnummer skal oppgis.

1.3 For medlemskapet i MOBO utstedes et andelsbevis med angivelse av medlemmets navn, medlemsnummer og tegningsdato.

1.4 Medlemskapet i MOBO registreres (søknad registreres) ved at andelskapital og medlemskontingent betales inn.

1.5 Ingen kan eie en andel sammen.

1.6 Hvis flere eier bolig sammen i tilknyttet borettslag må begge/samtlige være andelseiere i MOBO. Kun ett av medlemskapene blir knyttet til andelen i borettslaget.

1.7 De som ved arv erverver medlemskap sammen, må meddele MOBO hvem som skal stå som eier av andelen, før rettigheter kan påberopes.

1.8 Fysiske personer som er medlem i MOBO, kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet MOBO. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et borettslag tilknyttet MOBO før man har solgt den bolig man allerede måtte ha i et annet borettslag. Det vil i slike tilfeller kreves at den ene boligen blir solgt, og kan ikke overdras i hht punkt 2.2.

1.9 Utmelding skal være skriftlig.

2.1 Medlemskap i MOBO kan kun overføres etter reglene i dette kapittel.

2.2 Medlemskapet kan, i henhold til vedtektene; uten samtykke fra MOBO overdras:
- medlemmets ektefelle
- medlemmets eller ektefelles slektninger i rett opp- og nedstigende linje
- medlemmets eller ektefelles fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
- medlemmets eller ektefelles søsken
- noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren
- i sammenheng med skifte etter separasjon eller skilsmisse

2.3 Andel i MOBO kan overføres fra arbeidsgiver til arbeidstaker, eventuelt ved at 
andel/ansiennitet byttes. Andelen kan senere bare overføres en gang etter pkt 2.2.

2.4 Medlemskap knyttet til en bolig, kan ikke overføres til andre i hht pkt 2.2 på annen måte enn sammen med andelen i borettslaget. Jfr borettslagsloven § 4-12.

2.5 Når et medlemskap ønskes overført, skal det gis melding til MOBO.

2.6 Ved overføring av medlemskap der ansiennitet skal følge med skal det betales et gebyr fastsatt av MOBO.

3.1 Ansienniteten regnes fra dato for mottatt betaling av andel/medlemskap.

3.2 Ved utmelding av eller utelukking fra MOBO bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding.

3.3 Dersom to eller flere medlemmer i forbindelse med kjøp av bolig har lik ansiennitet, avgjøres rekkefølgen dem imellom ved loddtrekning.

3.4 Fra andre gangs overføring kan ingen få ansiennitet lenger tilbake enn sin egen fødselsdato.

3.5 Hvis ansiennitet er endret, kan en ikke få tilbake opprinnelig ansiennitetsdato ved senere overføringer.

3.6 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres i h.h.t borettslagsloven § 4-12 (nærstående) uten at medlemskapet følger med. 

4.1 Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av MOBO. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding. Ved innmelding 4.kvartal betales ikke kontingent i innmeldingsåret.

4.2 For medlemmer der andelen ikke er tilknyttet bolig, forfaller kontingenten i løpet av 1. kvartal.

4.3 Medlemskontingent for medlemmer med tilknyttet bolig betales gjennom felleskostnaden i borettslaget.

4.4 Medlemmer med 3 års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansiennitet bortfaller og medlemmene utelukkes.