Etter en lengre prosess er det nå fremmet forslag til ny energimerkeordning. NBBL har fått gjennomslag for flere innspill, blant annet merking av hele bygget, og er i all hovedsak fornøyd med forslaget.

Energimerking av hele bygget betyr at når det er flere boliger i et bygg, skal bygget merkes i stedet for hver enkelt leilighet slik som i dag.

Det nye energimerket framstår som mer brukervennlig, og NBBL tror det vil bli enklere å forstå enn dagens ordning. Formodentlig kan dette merket og det tilhørende systemet gi mer informasjon og få større betydning, ikke minst for å motivere boligeiere i eldre borettslag og sameier til å sette i gang energieffektiviseringstiltak.

NBBL har samtidig bedt Olje- og energidepartementet om å se på enkelte sider ved forslaget en gang til. Vi ser eksempelvis utfordringer med å inkludere effektbelastning i merket, og ber spesielt om at dette vurderes. Det vil ta tid å etablere en ny ordning, og det må komme overgangsordninger i mellomtiden.

Å gjennomføre den nye energimerkingen vil også være ressurskrevende. NBBL mener at også myndighetene må bidra økonomisk til at borettslag og sameier får merket sine bygg. Å samle denne kunnskapen om eksisterende boligbygg vil også være nyttig for samfunnet.

Sammen med boligbyggelagene stiller NBBL seg positive til å bidra i det videre arbeidet med å utvikle energimerkeordningen.

Les NBBLs innspill til høring om energimerkeordningen her.